Παραλίες

  • Νέο Οίτυλο
  • Λιμένι
  • Κάποι
  • Μέζαπο
  • Μαρμάρι
  • Πόρτο κάγιο
  • Κότρωνας
  • Καραβοστάσι
Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης & το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013