Μάνη – Φωτογραφικό Αφιέρωμα

« Μία βόλτα στην Μάνη…. » (ΦΕΒ – ΜΑΡ 2011)

Λαογραφικό μουσείο Μάνης » (Ιδιωτική συλλογή Ηλία Δρακουλάκου του Γεωργίου – Οικισμός Καλού)

Τοποθεσία

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης & το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013